UC – Allmänna villkor ID-skydd

Gäller från och med 25 maj 2018 för köp av tjänsten UC ID-skydd via applikationen Kreddy.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor samt de övriga bestämmelser, instruktioner och policys som dessa allmänna villkor hänvisar till (nedan "Villkoren") gäller då UC AB (nedan "UC") tillhandahåller tjänsten UC ID-skydd (nedan "Tjänsten") till en privatperson (nedan "Kunden"). Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande tjänstebeskrivning i applikationen Kreddy (nedan ”Kreddy”). Innehållet vid Kundens accept vid registrering samt Villkoren utgör avtalet mellan UC och Kunden (nedan "Avtalet"). Inom ramen för Tjänsten tillhandahåller UC kreditupplysnings- och informationstjänster till Kunden. Kreditupplysningstjänster regleras av kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173).

2. Registrering och godkännande av Villkoren

Genom att Kunden registrerar sig för Tjänsten godkänner Kunden Villkoren i detta Avtal och informeras om att för Tjänsten nödvändiga personuppgifter registreras i enlighet med UC:s vid var tid gällande Integritetspolicy (se punkt 7 nedan). Vid registrering uppstår ett bindande avtal mellan Kunden och UC. UC förbehåller sig rätten att vägra tillhandahålla Tjänsten om beställning eller nyttjande av Tjänsten sker i strid med Villkoren i detta Avtal.

3. Beställning och inloggning

Beställning och registrering av Tjänsten sker via Kreddy. Efter registrering skickar UC en bekräftelse om beställning till Kunden. Kunden kan efter beställningen logga in med e-legitimation i Kreddy eller på www.minuc.se och ta del av Tjänsten.

4. Villkor för nyttjande av Tjänsten

Tjänsten är tillgänglig för privatpersoner från 16 år och som är folkbokförda i Sverige. För personer under 18 år krävs målsmans samtycke för att få tillgång till Tjänsten.

Kunden får enbart använda Tjänsten för eget bruk och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Nyttjande av annans personuppgifter vid beställning och nyttjande av Tjänsten är förbjudet och överträdelser kan komma att polisanmälas.

5. Tjänstens omfattning

Tjänsten innefattar bevakning, telefonassistans och en försäkring mot kvarstående skuld. Telefonassistans och försäkring mot kvarstående skuld kan endast nyttjas av en kund för bedrägerier som följd av en ID-kapning som kunden inte kände till innan Tjänsten UC ID-Skydd beställdes.

Bevakning

Bevakningen innebär att kunden får en avisering via sms eller epost direkt om någon tagit en kreditupplysning på kunden via UC. En avisering skickas till kunden inom tjugofyra (24) timmar om någon annan uppgift i kundens kreditupplysning hos UC ändras.

Telefonassistans

Telefonassistansen innebär att kunden kan ringa dygnet runt för att få assistans vid en ID-kapning. Kunden kan via assistansen få förebyggande information om hur man skyddar sig mot ID-kapning. Vidare kan kunden även få hjälp med att fastslå om ID-kapning har skett och om så har skett även få hjälp med att begränsa omfattningen av stölden. Ibland måste en fullmakt upprättas för att assistansen ska kunna innefatta inhämtning av information och/eller begränsa stölden. Exempel på åtgärder som kunden kan få hjälp med för att begränsa en ID-kapning är att;

  • förlustanmäla förlorad ID-handling,
  • upprätta bedrägerispärr,
  • bestrida och avvisa orättmätiga betalningskrav samt
  • avlägsna orättmätiga anmärkningar i kreditupplysningsdatabaser.

Följande assistans ingår dock inte;

  • identitetsstöld som har samband med kundens arbete eller tjänsteutövning,
  • identitetsstöld som har uppstått till följd av kundens, eller någon i dennes hushåll, straffbara handlingar eller grova vårdslöshet,
  • eventuell ekonomisk förlust,
  • åtgärder som normalt utförs av en advokat eller kostnaderna för juridiskt biträde samt
  • krav från fordringsägare utanför Norden.

Kunden har skyldighet att anmäla bedrägeriet så snart en identitetsstöld upptäckts, uppvisa bekräftelse på polisanmälan samt skaffa fram korrekta upplysningar och tillgängliga dokument om omständigheterna som har betydelse i ärendet. Tjänsten garanterar inte att en borgenär drar tillbaka sina krav.

Försäkring mot kvarstående skuld

Den tredje delen i UC ID-Skydd är en försäkring mot kvarstående skuld.

För ID-Skydd utan bindningstid gäller följande:

6. Pris och villkor för betalning

Kunden ska betala det pris (nedan ”Avgiften”) som anges i Kreddy i samband med beställning av Tjänsten. Avgiften debiteras via ditt iTunes eller Google Play konto, månadsvis i förskott. Debiteringen sker samma kalenderdag, t.ex. 12:e, som Kunden registrerade sig för Tjänsten (nedan ”Abonnemangsperiod”), fram tills dess att Kunden avslutar Tjänsten enligt punkt 16 nedan. För mer detaljer kring köp i appar och prenumerationer se Apple Support eller Google Play Hjälp. Om debiteringen av Avgiften misslyckas kan Tjänsten komma att stängas av.

UC har rätt att pantsätta eller överlåta sin fordran gentemot Kunden.

7. Information om behandling av personuppgifter

UC värnar om Kundens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns, exempelvis i dataskyddsförordningen.

När Kunden köper Tjänsten som omfattas av dessa villkor kommer UC att behandla personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av UC:s integritetspolicy. Det är framförallt personnummer, e-postadress och mobilnummer som kommer att behandlas med anledning av att UC ska kunna tillhandahålla Tjänsten till Kunden enligt Avtalet. I samband med att Kunden erhåller Tjänsten erhåller Kunden information om integritetspolicyn och bekräftar mottagande av informationen. Kunden kan även finna informationen här.

8. Ändring av pris och villkor

UC förbehåller sig rätten att ändra Villkoren, exempelvis med inte uteslutande avseende pris för Tjänsten, med anledning av t.ex. villkorsändring som följer av höjda priser från leverantörer, förändrad lagstiftning eller myndighets beslut eller åtgärd. Ändringarna träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter att meddelande om ändrade Villkor/priser lämnats till Kunden. Om Kunden inte accepterar en ändring har denne rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet före den dag ändring ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha godkänt ändringen.

Meddelande om ändrade priser och övriga Villkor som är till nackdel för Kunden lämnas till Kunden via den e-postadress som Kunden angett till UC eller via post. Meddelanden som lämnats via e-post anses ha nått Kunden omedelbart. Har meddelande skickats till Kunden via post, ska meddelandet anses ha nått Kunden senast på femte dagen efter avsändandet. Övriga ändringar, dvs. ändringar som inte är till nackdel för Kunden, kan UC – oavsett om meddelande sker via e-post eller post – meddela genom att publicera dessa på webbplatsen (www.minuc.se) eller i Kreddy och då anses meddelandet ha nått Kunden på publiceringsdagen.

9. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att frånträda Avtalet genom att till UC sända ett meddelande inom fjorton (14) dagar från beställning av Tjänsten. Om Kunden väljer det finns möjlighet att använda standardformulär för utövande av ångerrätt, vilket finns på Konsumentverkets hemsida www.kov.se. Ångerrätten bortfaller om Kunden inom denna period har börjat nyttja Tjänsten.

10. Reklamation

Invändning mot betalning eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

11. Rättelse och registerutdrag

Om Kunden vill ha ett registerutdrag på sig själv eller om Kunden anser att en uppgift om denne i ett register är oriktig eller missvisande har Kunden rätt att kontakta UC för begäran av sådant registerutdrag eller rättelse. Begäran lämnas till UC:s kundservice:

Epost: kundservice@uc.se
UC AB
117 88 Stockholm
Om begäran avser ett registerutdrag från kreditupplysningsregistret skickas detta till Kundens folkbokföringsadress.
Öppettider Kundservice: mån-fre 08.30 - 16:30

12. Ändring av personuppgifter

Kunden skall underrätta UC om ändringar i personuppgifter, och annat som kan tänkas påverka UC:s skyldigheter och rättigheter enligt dessa Villkor. Kunden ansvarar för att uppgifter om e-postadress och telefonnummer är aktuella. Ändringar av e-postadress och/eller telefonnummer ska Kunden göra i Kreddy.

Vid ändring av adress är det Kundens ansvar att utskick som UC skickar till Kundens folkbokföringsadress vidarebefordras till Kundens nya adress. Detta kan ske genom ändring av folkbokföringsadressen hos Skatteverket alternativt att lägga en hänvisning hos de företag som levererar post från folkbokföringsadressen till den nya bostadsadressen.

13. Force majeure

UC är befriad från skyldighet att ersätta skada, fullgöra förpliktelse och/eller att tillhandahålla Tjänsten, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför UC:s kontroll ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet av förpliktelserna och/eller tillhandahållande av Tjänsten. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från UC:s underleverantör som orsakats av befriande omständighet. Såsom befriande omständighet kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

I fall av händelse som utgör befriande omständighet ska UC snarast underrätta Kunden om den uppskattade omfattningen av händelsen och den förväntade längden under vilken UC inte kommer att kunna fullgöra förpliktelse och/eller tillhandahålla Tjänsten.

14. Tillgänglighet

Tjänsten är som utgångspunkt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. UC kan dock inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. UC kommer i möjligaste mån att informera Kunden om planerade avbrott.

15. Begränsning av UC:s ansvar

UC åtar sig inget ansvar för Kreddys tillgänglighet eller de övriga tjänster som från tid till annan kan komma att tillhandahållas via Kreddy. UC åtar sig inte heller något ansvar för Tjänstens kompatibilitet vad avser Kundens mobila enhet eller liknande.

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som UC förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. UC ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten eller Kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av Tjänsten. UC ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begräsningarna av UC:s skadeståndsskyldighet ovan gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från UC:s sida.

16. Avtalstid och uppsägning av avtal

Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp när som helst av Kunden till utgången av innevarande Abonnemangsperiod. Om Kunden säger upp Tjänsten får Kunden tillgång till Tjänsten till utgången av den Abonnemangsperiod som Kunden har betalat för. Därefter har Kunden inte längre tillgång till Tjänsten. UC återbetalar alltså inte någon Avgift för eventuell kvarvarande Abonnemangsperiod.

Uppsägning av Avtalet sker via iTunes eller Google Play. Uppsägning kan göras närsomhelst under aktuell Abonnemangsperiod för att Tjänsten ska upphöra till utgången av den innevarande Abonnemangsperioden.

17. Överlåtelse

UC äger rätt att överlåta Avtalet till ett annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandhåller Tjänsten.

18. Rättsliga åtgärder och tvistlösning

Tolkning och tillämpning av detta Avtal ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning av detta Avtal eller Villkor ska avgöras av allmän domstol. Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5
Box 174, 101 23 Stockholm

19. Kontaktuppgifter

UC AB
Organisationsnummer: 556137-5113
Postadress: 117 88 Stockholm
E-post: minuc@uc.se Hemsida: www.minuc.se