UC – Allmänna villkor ”Mitt Kreditbetyg” samt ”Mitt Kreditengagemang”

Gäller från och med den 25 maj 2018.

Allmänt

Dessa allmänna villkor samt de övriga bestämmelser, instruktioner och policys som dessa allmänna villkor hänvisar till (fortsättningsvis benämnda som "Villkoren") gäller då UC AB (fortsättningsvis benämnt som "UC") tillhandahåller tjänsterna ”Mitt Kreditbetyg” samt ”Mitt Kreditengagemang” (nedan "Tjänsterna") till en privatperson (nedan "Kunden"). Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt och tillsvidare via applikationen Kreddy (nedan ”Kreddy”). Notera att det finns andra tjänster i Kreddy som tillhandahålls mot särskild avgift och under särskilda villkor.

Tjänsternas närmare innehåll anges i vid var tid gällande tjänstebeskrivning. Inom ramen för Tjänsterna tillhandahåller UC kreditupplysnings- och informationstjänster till Kunden. Kreditupplysningstjänster regleras av kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173).

Godkännande av Villkor och Integritetspolicy

UC värnar om Kundens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns, exempelvis i dataskyddsförordningen.

Genom att Kunden laddar ner Kreddy godkänner Kunden Villkoren kommer UC att behandla personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av UC:s integritetspolicy. Det är framförallt personnummer och e-postadress som kommer att behandlas med anledning av att UC ska kunna tillhandahålla Tjänsterna till Kunden enligt Avtalet. I samband med att Kunden erhåller Tjänsterna erhåller Kunden information om integritetspolicyn och bekräftar mottagande av informationen. Kunden kan även finna informationen här.

Villkor för nyttjande av Tjänsterna

Tjänsterna är tillgängliga för privatpersoner från 16 år och som är folkbokförda i Sverige. För personer under 18 år krävs målsmans samtycke för att få tillgång till Tjänsterna.

Kunden får enbart använda Tjänsterna för eget bruk och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Nyttjande av annans personuppgifter vid beställning och nyttjande av Tjänsterna är förbjudet och överträdelser kan komma att polisanmälas. Tjänsterna är tillgängliga i Kreddy efter inloggning med e-legitimation.

Ändring av Villkor

UC förbehåller sig rätten att ändra Villkoren t.ex. på grund av förändrad lagstiftning eller myndighets beslut eller åtgärd. Meddelande om ändrade Villkor lämnas till Kunden via den e-postadress som Kunden angett till UC eller i Kreddy.

UC:s tillhandahållande av Tjänsterna

UC tillhandahåller Tjänsterna till Kunden tillsvidare. UC äger rätt att när som helst upphöra med tillhandahållandet av Tjänsterna. Kunden är medveten om att Tjänsterna ingår som en del av de tjänster som tillhandahålls via Kreddy. Kunden kan således inte avsluta sitt nyttjande av Tjänsterna med mindre än att kunden avinstallerar Kreddy.

Rättelse och registerutdrag

Om Kunden vill ha ett registerutdrag på sig själv eller om Kunden anser att en uppgift om denne i ett register är oriktig eller missvisande har kunden rätt att kontakta UC för begäran av sådant registerutdrag eller rättelse. Begäran lämnas till UC:s kundservice:

E-post: utredningen@uc.se
UC AB
117 88 Stockholm
Om begäran avser ett registerutdrag från kreditupplysningsregistret skickas detta till kundens folkbokföringsadress.
Öppettider Kundservice: mån-fre 08.30 - 16:30

Ändring av personuppgifter

Kunden ansvarar för att uppgifter om e-postadress och telefonnummer är aktuella. Ändringar av e-postadress och telefonnummer ska Kunden göra i Kreddy.

Tillgänglighet

Tjänsterna är som utgångspunkt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. UC kan dock inte garantera att användningen av Tjänsterna kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. UC kommer i möjligaste mån att informera dig om planerade avbrott.

Begränsning av UC:s ansvar

UC åtar sig inget ansvar eller garantier för Tjänsternas eller Kreddys tillgänglighet eller de övriga tjänster som från tid till annan kan komma att tillhandahållas via Kreddy.

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som UC förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. UC ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsterna eller Kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av Tjänsterna. UC ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begräsningarna av UC:s skadeståndsskyldighet ovan gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från UC:s sida.

Rättsliga åtgärder och tvistlösning

Tolkning och tillämpning av dessa villkor ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol. Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5
Box 174, 101 23 Stockholm

Kontaktuppgifter:

UC AB
Organisationsnummer: 556137-5113
Postadress: 117 88 Stockholm
E-post: minuc@uc.se
Hemsida: www.minuc.se
Telefon: 0771-20 22 77